Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerpwedstrijden – Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden

Op termijn worden aanbestedende diensten verplicht een klachtenregeling te hebben met onafhankelijk klachtenloket voor aanbestedingen. PIANOo adviseert aanbestedende diensten zich hier tijdig op voor te bereiden. De Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) biedt handvatten voor het opzetten of verbeteren van een klachtenregeling.

Verplichte klachtenregeling

Het ministerie van EZK wil met verschillende maatregelen de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden verbeteren. Eén van de maatregelen is het verplicht stellen van een laagdrempelige klachtenregeling voor alle aanbestedende diensten, met een onafhankelijk klachtenloket binnen of buiten de organisatie of in samenwerking met andere organisaties. Zo’n klachtenloket moet specifiek worden ingericht voor de behandeling van klachten over aanbestedingen. Deze verplichting wordt opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. De wetteksten hiervoor stelt het ministerie van EZK op dit moment op. Lees verder bij de bron